3.2. Nenner rational machen

.

Übung

Rational machen 1

Rational machen 2

Rational machen 3